2021 - 2022

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

fizyka techniczna

grafika inżynierska

propedeutyka automatyki

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

materiałoznawstwo

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

2 semestr

techniki wytwarzania I

matematyka

metrologia I

mechanika ogólna

teoria sygnałów i systemów

technologie informacyjne

podstawy informatyki

podstawy elektroniki I

podstawy szybkiego prototypownia

podstawy inżynierii odwrotnej

ochrona własności intelektualnej

język obcy

3 semestr

język obcy

techniki wytwarzania II

metrologia II

techniki wytwarzania I – laboratorium

teoria sygnałów i systemów – laboratorium

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

podstawy szybkiego prototypownia – laboratorium

podstawy inżynierii odwrotnej – laboratorium

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

podstawy elektroniki I – laboratorium

podstawy elektroniki II

układy cyfrowe i programowalne

wytrzymałość materiałów

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

programowanie w środowisku LabVIEW

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne – laboratorium

techniki wytwarzania II – laboratorium

podstawy elektroniki  II – laboratorium

podstawy robotyki

programowanie w języku C

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

teoria maszyn i mechanizmów

teoria regulacji I

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

wytrzymałość materiałów – laboratorium

wychowanie fizyczne

5 semestr

elementy wykonawcze automatyki

język obcy

CAD/CAM

programowanie w środowisku LabVIEW

programowanie sterowników PLC

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

teoria regulacji II

specjalności:

automatyka przemysłowa

roboty przemysłowe

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

układy mikroprocesorowe w sterowaniu

automatyka maszyn i procesów

budowa i programowanie robotów I

materiały zaawansowane

płynowe elementy automatyki

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zagadnienia dokładności pomiarowej

pomiary optyczne

podstawy zastosowań fizyki we współczesnej metrologii

6 semestr

elementy wykonawcze automatyki

elementy pomiarowe automatyki

praca przejściowa

praktyka zawodowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

roboty przemysłowe

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych

systemy czasu rzeczywistego

projektowanie interfejsów HMI

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

automatyka maszyn i procesów

modelowanie i analiza układów mechatronicznych

budowa i programowanie robotów II

komputerowe wspomaganie projektowania elementów automatyki

pomiary w automatyce maszyn

układy sterowania maszyn

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zastosowanie LabVIEW w systemach pomiarowych

programowanie robotów

pomiary i sterowanie w systemach przemysłowych

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

sieci komputerowe w systemach pomiarowych

zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn

7 semestr

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

przedmiot HS IIIa

przedmiot HS IIIb

seminarium dyplomowe

specjalności:

automatyka przemysłowa

bazy danych w systemach produkcyjnych

inżynieria utrzymania ruchu

bezpieczeństwo maszyn w układach automatyki

aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu
procesów

automatyka maszyn i procesów

dynamika i sterowanie maszyn i procesów I

szybkie prototypownie układów sterowania

internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

przemysłowe systemy akwizycji i wizualizacji

współrzędnościowa technika pomiarowa

pomiary wielkości geometrycznych

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

sterowanie procesami dyskretnymi

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

mechatronika

serwonapędy maszyn i urządzeń automatyki

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

mikrokontrolery i komputery jednoukładowe

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

metrologia warstwy wierzchniej

pomiary dynamiki maszyn

algorytmy i struktury danych

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

2 semestr

teoria sterowania

modelowanie i symulacja II

teoria i metody optymalizacji

zintegrowane systemy robotyczne

język obcy

technika eksperymentu

projektowanie efektorów robotów

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

pomiarowe systemy wizyjne

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

prawne aspekty metrologii

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

projektowanie efektorów robotów

Embedded Systems

Selected Problems of Fluid Power Control System and Applications

praca dyplomowa magisterska

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Podstawy rysunku technicznego

Przedmiot HS I

Przedmiot HS I

Fizyka techniczna

Programowanie w języku C

Technologie informacyjne

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Podstawy normalizacji i innowacje

Semestr 2

Elementy logiki i matematyki dyskretnej

Język obcy

Aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Teoria algorytmów i struktury danych

Zaawansowane technologie informacyjne

Programowanie w środowisku Matlab

Wprowadzenie do szybkiego prototypowania

Podstawy nanotechnologii

Wentylacja i klimatyzacja obiektów przemysłowych

Aplikacje komputerowe w pracy inżyniera

Podstawy technologii wytwarzania

Mechanika ogólna

Semestr 3

Ochrona własności intelektualne

Język obcy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Programowanie obiektowe

Język skryptowy

Bazy danych

Sieci komputerowe

Programowanie procesów logistycznych w przemyśle

Wytrzymałość materiałów

Komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej

Mikro/nanotechnika

Instalacje cieplno-przepływowe

Grafika komputerowa

Wychowanie fizyczne

Semestr 4

Język obcy

Bezpieczeństwo w siec

Komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

Projektowanie relacyjnych baz danych

Programowanie sterowników PLC

Podstawy automatyki

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Technologie zaawansowane w budowie maszyn

Wychowanie fizyczne

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Diagnostyka i monitorowanie procesów obróbki

Modelowanie i symulacja komputerowa

programowanie procesów technologicznych

Programowanie i obsługa sterowania CNC I

Programowanie systemów do obróbki laserowe

Semestr 5

Język obcy

Programowanie robotów

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

Programowanie rozproszone i współbieżne

Programowanie aplikacji mobilnych

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Wprowadzenie do systemu Ansys

Zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych

Przetworniki i komputerowe systemy pomiarowe

Wizualizacja pracy maszyn i urządzeń

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii OP

Programowanie obrabiarek do mikroobróbki laserowej

Programowanie i obsługa sterowania CNC II

Aplikacje komputerowe w robotyzacji i automatyzacji produkcji

Semestr 6

Systemy czasu rzeczywistego

Programowanie w środowisku LabView

Praktyka zawodowa

Praca przejściowa

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Komputerowa analiza zjawisk fizycznych w Ansys

Bazodanowe aplikacje internetowe

Administracja systemami komputerowymi

Symulacja parametrów eksploatacyjnych pojazdów

Sieci przemysłowe

Komputerowa diagnostyka maszyn technologicznych

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

Komputerowa symulacja procesów formowania kompozytów

Oprogramowanie użytkowe w budowie maszyn

Programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej

Programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych

Nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej

Semestr 7

Inżynieria jakości

Przedmiot HS II

Przedmiot HS II

Przedmiot HS III

Przedmiot HS III

Układy mechatroniczne

Przemysłowe projektowanie inżynierskie

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

grafika inżynierska z elementami rysunku technicznego

przedmiot HES Ia

przedmiot HES Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

elementy prawa gospodarczego

ratownictwo techniczne i medyczne

podstawy elektrotechniki

podstawy procesów spalania

2 semestr

technologie informacyjne

matematyka

język obcy

mechanika ogólna

metodyka prac służb BHP

analiza ryzyka

metaloznawstwo

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

podstawy nauki o materiałach

zagrożenia środowiskowe

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia, Metrology

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

systemy bezpieczeństwa

inżynieria eksploatacji

materiały eksploatacyjne

podstawy aerodynamiki

nowoczesne systemy wytwarzania

ergonomia i BHP

podstawy normalizacji

podstawy techniki cieplnej

podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa

Theory of Machines

diagnostyka maszyn

czynniki i skutki zagrożeń akustycznych

podstawy elektroniki

mechanika płynów i maszyny cieplno-przepływowe

ekologia i zarządzanie środowiskiem

radiografia i tomografia komputerowa

wychowanie fizyczne

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

charakterystyka stanowisk pracy

standardy bezpieczeństwa pracy

ergonomia stanowisk pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

materiały wysokoenergetyczne

aspekty prawa cywilnego i administracyjnego

obróbka precyzyjna

kryminologia i kryminalistyka

zasady ochrony informacji niejawnych

podstawy kryminalistyki

aspekty prawne dotyczące obrotu materiałami koncesjonowanymi

bezpieczeństwo pracy i transportu

podstawy logistyki

podstawy recyklingu

5 semestr

język obcy

środki bezpieczeństwa i ochrony

podstawy tribologii

ochrona przed skutkami zagrożeń radiologicznych

podstawy teorii maszyn i mechanizmów

fizjologia pracy

podstawy automatyki

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

pomiary parametrów technicznych

bezpieczeństwo transportu samochodowego

techniczne środki ochronne

pomiar hałasu i drgania maszyn

ocena ryzyka przy ręcznych pracach

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

budowa broni i amunicji

balistyka końcowa

balistyka wewnętrzna

specyfika funkcjonowania służb mundurowych

elementy pasywnej i aktywnej ochrony

Materiały pirotechniczne

kryminologia i kryminalistyka

daktyloskopia z traseologią

zarys postępowania karnego

budowa broni i amunicji

ślady kryminalistyczne oraz metodyka ich zabezpieczania

zasady przechowywania oraz eksploatacji broni i amunicji

czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo w obróbce materiałów

defektoskopia

bezpieczeństwo systemów i instalacji przemysłowych

miernictwo laserowe w bezpieczeństwie konstrukcji

6 semestr

badania nieniszczące w technice

transport ADR

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

bezpieczeństwo w systemach sterowania

bezpieczeństwo instalacji przemysłowych

systemy kontrolno-pomiarowe

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

ocena ryzyka procesowego

ocena ryzyka przy pracach niebezpiecznych

kultura bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

balistyka zewnętrzna

zasady użytkowania broni i amunicji

badania mechanoskopijne

technologia broni i amunicji

budowa zapalników

zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

bezpieczeństwo obiektów publicznych

kryminologia i kryminalistyka

balistyka

badania mechanoskopijne

kryminalistyczne badanie broni palnej

badania techniczne w kryminalistyce

pirotechnika

badania środków płatniczych i dokumentów

zasady badania śladów kryminalistycznych

nowoczesne metody kryptograficzne

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo transportu samochodowego

bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń mechanicznych i instalacji inżynierskich

bezpieczeństwo pracy z urządzeniami laserowymi i plazmowymi

wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

zagrożenia promieniowaniem przenikliwym

diagnostyka termowizyjna w bezpieczeństwie obiektów technicznych

7 semestr

inżynieria jakości

podstawy przemysłu 4.0

podstawy mechatroniki

maszyny i systemy produkcyjne

przedmiot HES IIa

przedmiot HES IIb

przedmiot HES IIIa

przedmiot HES IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Ekonomia

Maszynoznawstwo

Podstawy elektrotechniki

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Technologie informacyjne

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Podstawy informatyki

Materiały eksploatacyjne

Theory of machines

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Metrologia I

Ekonomika transportu

Podstawy elektroniki

Trwałość i niezawodność

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Badania operacyjne, Operational research

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych struktur kompozytowych w transporcie

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Podstawy eksploatacji technicznej

Wychowanie fizyczne

Semestr 4

Język obcy

Podstawy elektroniki

Metrologia II, Metrology

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Pojazdy samochodowe I

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Samochodowe silniki spalinowe

Podstawy diagnostyki

Wychowanie fizyczne

specjalności:

Transport Samochodowy

Podstawy biomechaniki obrażeń

Podstawy inżynierii ruchu

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

Inteligentna infrastruktura transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka produkcji

Transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 5

Język obcy

Podstawy automatyki

Pojazdy samochodowe II

Podstawy logistyki

Prawo transportowe

specjalności:

Transport Samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

Logistyka i Spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

Transport Samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 7

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Transport szynowy

Transport intermodalny

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

 


 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Prawo cywilne

Prawo handlowe

Metody matematyczne w transporcie

Modelowanie procesów transportowych

Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Samochody specjalne i specjalizowane

Przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

Ekologia

specjalności:

Transport Samochodowy

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Technologia napraw pojazdów samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

Recykling pojazdów samochodowych

Technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

Logistyka i Spedycja

Logistyka przemysłowa

Towaroznawstwo

Metody ilościowe w działalności przedsiębiorstwa

Semestr 2

Niezawodność systemów

Mechanika stosowana

Przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

Bezpieczeństwo transportu drogowego

Systemy teleinformatyczne w transporcie

Metody probabilistyczne w transporcie

Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

Ergonomia w transporcie

Język obcy

Praca przejściowa

specjalności:

Transport Samochodowy

Diagnostyka i sterowanie silników spalinowych (Diagnostics and control of combustion engine)

Inżynieria systemów

Biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

Analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

Metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

Logistyka i Spedycja

Infrastruktura spedycyjno – logistyczna

Metody ilościowe w logistyce

Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global logistics

Semestr 3

Ochrona patentowa i prawo autorskie

Radiografia i tomografia komputerowa

Prawo socjalne

Historia techniki i wynalazków

Badania hałasu w transporcie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe


 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczne

ergonomia i BHP

rysunek techniczny

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

technologie informacyjne

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

maszynoznawstwo

2 semestr

matematyka

język obcy

mechanika ogólna I

technika samochodowa

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

podstawy elektroniki

metaloznawstwo I

podstawy szybkiego prototypowania

podstawy inżynierii odwrotnej

mikro/nanotechnika

podstawy nanotechnologii

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

rysunek techniczny maszynowy

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia I

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

mechanika ogólna II

komputerowy zapis konstrukcji

metaloznawstwo II

techniki laserowe

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn I

podstawy obróbki ubytkowej

technologia budowy maszyn

metrologia II, Metrology

teoria maszyn i mechanizmów

podstawy automatyki

mechanika płynów

wychowanie fizyczne

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

diagnostyka maszyn górniczych

geologia, mineralogia i petrografia

maszyny do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

krystalografia

spawalnictwo I

komputerowe wspomaganie wytwarzania

podstawy programowania CNC

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe I, Laser material processing

podstawy konstrukcji systemów laserowych

samochody i ciągniki

samochodowe silniki spalinowe I

budowa samochodów i ciągników I

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

maszyny i urządzenia hydrauliczne

maszyny i urządzenia pneumatyczne

eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

uzbrojenie i techniki informatyczne

wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu

analiza sygnałów akustycznych w układach uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych I

rysunek odręczny I

5 semestr

język obcy

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn II

komputerowe wspomaganie projektowania I

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

zużycie w eksploatacji maszyn górniczych

podstawy logistyki

eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych

bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych

przeróbka i wykorzystanie surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

spawalnictwo II

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka skrawaniem

budowa obrabiarek i maszyn CNC

obróbka plastyczna

podstawy projektowania obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

plazmowe technologie przemysłowe

modelowanie procesów obróbki laserowej

promieniowanie świetlne

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników II

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe II

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych II

programowanie robotów przemysłowych

sterowniki cyfrowe i sieci przemysłowe

Efektywna praca w programie CAD

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

napędy płynowe w maszynach technologicznych

napędy płynowe w środkach transportu

podstawy teoretyczne napędów płynowych

bezpieczeństwo napędów płynowych

obliczanie i projektowanie napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka wewnętrzna

technologia amunicji i zapalników

pomiary w technice uzbrojenia

budowa amunicji i zapalników

modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych II

rysunek odręczny II

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

inżynieria odwrotna

projektowanie specjalistyczne I

KWPT z elementami wzornictwa przemysłowego

6 semestr

podstawy konstrukcji maszyn III

termodynamika I

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria systemów

regeneracja i remonty maszyn górniczych

geotechnika

technologie wiertnicze

automatyzacja procesów w górnictwie

projektowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych

logistyka w górnictwie

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

stale konstrukcyjne

stopy żelaza

maszyny i urządzenia spawalnicze

stopy metali nieżelaznych

komputerowe wspomaganie wytwarzania

metrologia produkcyjna

podstawy CAD/CAM

narzędzia skrawające

technologie zaawansowane

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe II

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

mikroobróbka laserowa

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

podstawy konstrukcji systemów plazmowych

samochody i ciągniki

pojazdy elektryczne i hybrydowe

paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji

eksploatacja pojazdów samochodowych

technologia napraw pojazdów samochodowych

podstawy badań pojazdów samochodowych

motoryzacyjne zagrożenie środowiska

podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych

systemy CAD/CAE

komputerowe wspomaganie projektowania II

komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

modelowanie układów dynamicznych

unix i sieci komputerowe

programowanie internetowe, Web programming

programowanie w VBA

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

modelowanie i symulacja układów płynowych

diagnostyka napędów płynowych

manipulatory z napędami płynowymi

płynowe elementy i układy automatyki

uzbrojenie i techniki informatyczne

badania symulacyjne broni i amunicji

podstawy budowy broni

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

balistyka zewnętrzna

innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia

wibroizolacja układów uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie produktu

grafika komputerowa

zaawansowane technologie wytwarzania

projektowanie specjalistyczne II

technologie szybkiego prototypowania

techniki komputerowe we wzornictwie przemysłowym

optymalizacja w projektowaniu

podstawy działań wizualnych

współrzędnościowa technika pomiarowa

7 semestr

inżynieria jakości

Przedmiot HS IIa

Przedmiot HS IIb

Przedmiot HS IIIa

Przedmiot HS IIIb

podstawy mechatroniki

zarządzanie środowiskiem i ekologia

termodynamika II

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

maszyny cieplno-przepływowe

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

mechanika analityczna, Analytical Mechanics 

mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego

metoda elementów skończonych

wymiana ciepła i wymienniki ciepła

automatyzacja i robotyzacja produkcji

metrologia warstwy wierzchniej

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

geodezja i kartografia górnicza

ekologiczne aspekty w budowie i eksploatacji maszyn górniczych

automatyzacja maszyn górniczych

górnicze systemy transportowe

projektowanie procesów technologicznych w górnictwie

gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi

nowoczesne powłoki w systemach eksploatacji

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

technologia spawalnictwa

przemiany fazowe i podstawy obróbki cieplnej

struktura i własności odlewów

obróbki powierzchniowe

spieki i kompozyty

materiały narzędziowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych

narzędzia do obróbki plastycznej

narzędzia skrawające

obróbka erozyjna

wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej

obróbka wykończeniowa

przyrządy i uchwyty obróbkowe

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

fizyka laserów i generatorów energii promienistej

termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

obróbka laserowa i plazmowa

strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

samochody i ciągniki

badania pojazdów samochodowych

badania silników spalinowych

dynamika samochodu

elektrotechnika i elektronika samochodowa

układy zasilania silników spalinowych

systemy CAD/CAE

język programowania C

komputerowe wspomaganie projektowania III

metody numeryczne

obróbka laserowa i plazmowa

programy do obliczeń technicznych

obsługa i programowanie baz danych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

budowa i eksploatacja napędów maszyn

diagnostyka maszyn i urządzeń

wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń

konstrukcja i eksploatacja maszyn produkcyjnych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka końcowa

budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi

mechanika lotu

systemy mechatroniczne w uzbrojeniu

projektowanie amunicji i zapalników

inżynieria wzornictwa przemysłowego

rysunek odręczny – projektowanie wizualne urządzeń technicznych

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

projektowanie procesów obróbki plastycznej

metody komputerowe w mechanice

kryteria bezpieczeństwa i dostępności w projektowaniu

2 semestr

CAD/CAM

kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich

mechanika doświadczalna

elementy optoelektroniki

radiografia i tomografia komputerowa

nanomateriały w mechanice i budowie maszyn

praca przejściowa

język obcy

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

badanie maszyn – planowanie eksperymentu

logistyka i technika przepływu materiałów

trwałość i niezawodność maszyn roboczych

chemiczne i biologiczne metody wzbogacania

geologia złóż

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych

metalurgia spawania

technologia spawania laserowego i plazmowego

komputerowe wspomaganie projektowania procesów spawalniczych

CAMD/CAMS – komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów

badania nieniszczące połączeń spawanych

ekspertyza materiałowa

komputerowe wspomaganie wytwarzania

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

obrabiarki specjalizowane

szybkie prototypownie w budowie maszyn

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

badania nieniszczące połączeń spawanych

projektowanie procesów obróbki laserowej

odkształcenia cieplne w obróbce laserowej i plazmowej

programowanie trójwymiarowej obróbki laserowej i plazmowej

specjalne zastosowanie laserów

 termiczne  nanoszenie powłok

samochody i ciągniki

bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

diagnostyka pojazdów samochodowych

podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

przedsiębiorstwa handlowe, przewozowe i naprawcze

sterowanie i regulacja silników spalinowych

nadwozia samochodów specjalnych i specjalizowanych

systemy CAD/CAE

blok przedmiotów specjalistycznych

innowacje w CAD/CAE

komputerowe systemy pomiarowe

CAMD/CAMS (komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów)

Wirtualne prototypowanie maszyn i urządzeń

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

bezpieczna eksploatacja maszyn

wirtualne prototypownie maszyn i urządzeń

projektowanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych

zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

uzbrojenie i techniki informatyczne

niekonwencjonalne metody wytwarzania

systemy naprowadzania obiektów latających

silniki rakietowe

wykrywanie i śledzenie celów

inżynieria wzornictwa przemysłowego

zaawansowane elementy grafiki komputerowej i prezentacyjnej

zastosowanie wybranych aplikacji w pracy inżyniera

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane systemy CAD / CAM

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa przemysłowego

3 semestr

ochrona patentowa i prawa autorskie

inżynieria eksploatacji systemów

praca dyplomowa

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

fizyka techniczna

rysunek odręczny

geometria wykreślna

maszynoznawstwo

historia sztuki, architektury i wzornictwa

rysunek techniczny

ergonomia i BHP

techniki informacyjne

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

2 semestr

matematyka

mechanika ogólna

modelowanie 3D

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

materiałoznawstwo

tworzywa sztuczne i kompozyty

chemia techniczna

techniki wytwarzania, Techniques of production

język obcy

podstawy normalizacji i innowacje

3 semestr

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

metrologia I

techniki wytwarzania, Techniques of production

projektowanie mechatroniczne

sztuka, przemysł, patenty – interdyscyplinarność wzornictwa

wytrzymałość materiałów

nanomateriały

praktyczne i teoretyczne zagadnienia wytwarzania struktur kompozytowych do kształtowania cech wizualnych

podstawy grafiki komputerowej rastrowej

podstawy grafiki komputerowej wektorowej

ochrona własności intelektualnej

działania wizualne 2D – malarstwo

działania wizualne 3D – rzeźba

język obcy

wychowanie fizyczne

4 semestr

rysunek odręczny

metrologia II, Metrology

mechanika płynów

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

podstawy konstrukcji maszyn

modelowanie i budowa maszyn

język obcy

praktyka zawodowa

wychowanie fizyczne

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

komputerowy zapis konstrukcji

projektowanie wnętrz

techniki komputerowe w projektowaniu

zintegrowane technologie wytwarzania

przegląd komputerowych systemów konstruowania i wytwarzania

projektowanie miejsc użyteczności publicznej / aktywności zawodowej

modelowanie procesów przygotowania produkcji

5 semestr

termodynamika

komputerowe wspomaganie projektowania

standardy dostępności w projektowaniu

podstawy elektrotechniki i elektroniki

projektowanie przestrzenne

negocjacje

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

badania nieniszczące

język obcy

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

metody komputerowe w mechanice

zaawansowane systemy CAD

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu

podstawy techniki komunikacji wizualnej

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych z elementami wzornictwa przemysłowego

technologia budowy maszyn

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

współrzędnościowa technika pomiarowa

podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej

6 semestr

grafika komputerowa

towaroznawstwo materiałów niemetalowych

projektowanie produktu

inżynieria jakości

praca przejściowa

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

technologie szybkiego prototypownia

technologie wykończeniowe we wzornictwie przemysłowym

zintegrowane systemy projektowania

projektowanie komunikacji wizualnej

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane zagadnienia w projektowaniu form przemysłowych

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

obrabiarki sterowane numerycznie

zaawansowane techniki wytwarzania nowych wzorów przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

wprowadzenie do technik komunikacji wizualnej

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

zaawansowane metody modelowania i wizualizacji urządzeń technicznych

7 semestr

etyka zawodu inżyniera wzornictwa

inżynieria powierzchni

podstawy działań wizualnych

podstawy marketingu

fotografia i cyfrowa obróbka obrazu

ekonomika przedsiębiorstw

przedmiot HS IIIa 

Przedmiot HS IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

2020 - 2021

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

ergonomia i BHP

fizyka techniczna

grafika inżynierska

propedeutyka automatyki

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

materiałoznawstwo

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

2 semestr

techniki wytwarzania I

matematyka

metrologia I

mechanika ogólna

teoria sygnałów i systemów

technologie informacyjne

podstawy informatyki

podstawy elektroniki I

podstawy szybkiego prototypownia

podstawy inżynierii odwrotnej

ochrona własności intelektualnej

język obcy

3 semestr

język obcy

techniki wytwarzania II

metrologia II

techniki wytwarzania I – laboratorium

teoria sygnałów i systemów – laboratorium

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

podstawy szybkiego prototypownia – laboratorium

podstawy inżynierii odwrotnej – laboratorium

modelowanie dynamiki procesów i symulacja

podstawy elektroniki I – laboratorium

podstawy elektroniki II

układy cyfrowe i programowalne

wytrzymałość materiałów

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

programowanie w środowisku LabVIEW

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne – laboratorium

techniki wytwarzania II – laboratorium

podstawy elektroniki  II – laboratorium

podstawy robotyki

programowanie w języku C

podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych

teoria maszyn i mechanizmów

teoria regulacji I

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

wytrzymałość materiałów – laboratorium

wychowanie fizyczne

5 semestr

elementy wykonawcze automatyki

język obcy

CAD/CAM

programowanie w środowisku LabVIEW

programowanie sterowników PLC

podstawy konstrukcji maszyn

mechaniczne urządzenia w automatyce i robotyce

teoria regulacji II

specjalności:

automatyka przemysłowa

roboty przemysłowe

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

układy mikroprocesorowe w sterowaniu

automatyka maszyn i procesów

budowa i programowanie robotów I

materiały zaawansowane

płynowe elementy automatyki

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zagadnienia dokładności pomiarowej

pomiary optyczne

podstawy zastosowań fizyki we współczesnej metrologii

6 semestr

elementy wykonawcze automatyki

elementy pomiarowe automatyki

praca przejściowa

praktyka zawodowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja technik wytwarzania

wspomaganie projektowania instalacji automatyki przemysłowej

roboty przemysłowe

przemysłowe systemy wizualizacji i archiwizacji danych

systemy czasu rzeczywistego

projektowanie interfejsów HMI

sieci komunikacyjne w układach automatyki przemysłowej

automatyka maszyn i procesów

modelowanie i analiza układów mechatronicznych

budowa i programowanie robotów II

komputerowe wspomaganie projektowania elementów automatyki

pomiary w automatyce maszyn

układy sterowania maszyn

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

zastosowanie LabVIEW w systemach pomiarowych

programowanie robotów

pomiary i sterowanie w systemach przemysłowych

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

sieci komputerowe w systemach pomiarowych

zastosowanie termowizji w diagnostyce maszyn

7 semestr

inżynieria jakości

praca dyplomowa inżynierska

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

przedmiot HS IIIa

przedmiot HS IIIb

seminarium dyplomowe

specjalności:

automatyka przemysłowa

bazy danych w systemach produkcyjnych

inżynieria utrzymania ruchu

bezpieczeństwo maszyn w układach automatyki

aplikacje internetowe i mobilne w sterowaniu i monitorowaniu
procesów

automatyka maszyn i procesów

dynamika i sterowanie maszyn i procesów I

szybkie prototypownie układów sterowania

internet rzeczy w zdalnym sterowaniu maszyn i procesów

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

przemysłowe systemy akwizycji i wizualizacji

współrzędnościowa technika pomiarowa

pomiary wielkości geometrycznych

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

cyfrowe przetwarzanie sygnałów

identyfikacja obiektów sterowania

metody sztucznej inteligencji w układach sterowania

sterowanie procesami dyskretnymi

zaawansowane techniki programowania sterowników PLC

mechatronika

serwonapędy maszyn i urządzeń automatyki

specjalności:

automatyka przemysłowa

automatyzacja i robotyzacja produkcji na obrabiarkach CNC

programy CAD/CAE w praktyce inżynierskiej

programowanie obiektowe

mikrokontrolery i komputery jednoukładowe

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

metrologia warstwy wierzchniej

pomiary dynamiki maszyn

algorytmy i struktury danych

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

2 semestr

teoria sterowania

modelowanie i symulacja II

teoria i metody optymalizacji

zintegrowane systemy robotyczne

język obcy

technika eksperymentu

projektowanie efektorów robotów

praca przejściowa

specjalności:

automatyka przemysłowa

techniki wizyjne i przetwarzania obrazów

komputerowe systemy pomiarowe

technologia i projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

pomiarowe systemy wizyjne

komputerowe systemy sterowania i pomiarów

systemy mikroprocesorowe w technice pomiarowej

prawne aspekty metrologii

3 semestr

ochrona patentowa i prawo autorskie

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

projektowanie efektorów robotów

Embedded Systems

Selected Problems of Fluid Power Control System and Applications

praca dyplomowa magisterska

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Podstawy rysunku technicznego

Przedmiot HS I

Przedmiot HS I

Fizyka techniczna

Programowanie w języku C

Technologie informacyjne

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa

Podstawy normalizacji i innowacje

Semestr 2

Elementy logiki matematycznej  i dyskretnej

Język obcy

Aplikacje internetowe

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Teoria algorytmów i struktury danych

Zaawansowane technologie informacyjne

Programowanie w środowisku Matlab

Wprowadzenie do szybkiego prototypowania

Podstawy nanotechnologii

Wentylacja i klimatyzacja obiektów przemysłowych

Aplikacje komputerowe w pracy inżyniera

Podstawy technologii wytwarzania

Mechanika ogólna

Semestr 3

Ochrona własności intelektualne

Język obcy

Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Programowanie obiektowe

Język skryptowy

Bazy danych

Sieci komputerowe

Programowanie procesów logistycznych w przemyśle

Wytrzymałość materiałów

Komputerowe wspomaganie inżynierii odwrotnej

Mikro/nanotechnika

Instalacje cieplno-przepływowe

Grafika komputerowa

Wychowanie fizyczne

Semestr 4

Język obcy

Bezpieczeństwo w siec

Komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

Projektowanie relacyjnych baz danych

Programowanie sterowników PLC

Podstawy automatyki

Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Technologie zaawansowane w budowie maszyn

Wychowanie fizyczne

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Diagnostyka i monitorowanie procesów obróbki

Modelowanie i symulacja komputerowa

programowanie procesów technologicznych

Programowanie i obsługa sterowania CNC I

Programowanie systemów do obróbki laserowe

Semestr 5

Język obcy

Programowanie robotów

Komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn

Programowanie rozproszone i współbieżne

Programowanie aplikacji mobilnych

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Wprowadzenie do systemu Ansys

Zastosowania sztucznej inteligencji w sterowaniu procesów przemysłowych

Przetworniki i komputerowe systemy pomiarowe

Wizualizacja pracy maszyn i urządzeń

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie projektowania technologii OP

Programowanie obrabiarek do mikroobróbki laserowej

Programowanie i obsługa sterowania CNC II

Aplikacje komputerowe w robotyzacji i automatyzacji produkcji

Semestr 6

Systemy czasu rzeczywistego

Programowanie w środowisku LabView

Praktyka zawodowa

Praca przejściowa

Specjalności:

komputerowe systemy przemysłowe

Komputerowa analiza zjawisk fizycznych w Ansys

Bazodanowe aplikacje internetowe

Administracja systemami komputerowymi

Symulacja parametrów eksploatacyjnych pojazdów

Sieci przemysłowe

Komputerowa diagnostyka maszyn technologicznych

programowanie procesów technologicznych

Komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

Komputerowa symulacja procesów formowania kompozytów

Oprogramowanie użytkowe w budowie maszyn

Programowanie procesów obróbki laserowej i plazmowej

Programowanie i symulacja numeryczna procesów spawalniczych

Nowoczesne technologie w inżynierii mechanicznej

Semestr 7

Inżynieria jakości

Przedmiot HS II

Przedmiot HS II

Przedmiot HS III

Przedmiot HS III

Układy mechatroniczne

Przemysłowe projektowanie inżynierskie

Sieci neuronowe i głębokie uczenie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

grafika inżynierska z elementami rysunku technicznego

przedmiot HES Ia

przedmiot HES Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

elementy prawa gospodarczego

ratownictwo techniczne i medyczne

podstawy elektrotechniki

podstawy procesów spalania

2 semestr

technologie informacyjne

matematyka

język obcy

mechanika ogólna

metodyka prac służb BHP

analiza ryzyka

metaloznawstwo

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

podstawy nauki o materiałach

zagrożenia środowiskowe

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia, Metrology

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

systemy bezpieczeństwa

inżynieria eksploatacji

materiały eksploatacyjne

podstawy aerodynamiki

nowoczesne systemy wytwarzania

ergonomia i BHP

podstawy normalizacji

podstawy techniki cieplnej

podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa

Theory of Machines

diagnostyka maszyn

czynniki i skutki zagrożeń akustycznych

podstawy elektroniki

mechanika płynów i maszyny cieplno-przepływowe

ekologia i zarządzanie środowiskiem

radiografia i tomografia komputerowa

wychowanie fizyczne

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

charakterystyka stanowisk pracy

standardy bezpieczeństwa pracy

ergonomia stanowisk pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

materiały wysokoenergetyczne

aspekty prawa cywilnego i administracyjnego

obróbka precyzyjna

kryminologia i kryminalistyka

zasady ochrony informacji niejawnych

podstawy kryminalistyki

aspekty prawne dotyczące obrotu materiałami koncesjonowanymi

bezpieczeństwo pracy i transportu

podstawy logistyki

podstawy recyklingu

5 semestr

język obcy

środki bezpieczeństwa i ochrony

podstawy tribologii

ochrona przed skutkami zagrożeń radiologicznych

podstawy teorii maszyn i mechanizmów

fizjologia pracy

podstawy automatyki

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

pomiary parametrów technicznych

bezpieczeństwo transportu samochodowego

techniczne środki ochronne

pomiar hałasu i drgania maszyn

ocena ryzyka przy ręcznych pracach

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

budowa broni i amunicji

balistyka końcowa

balistyka wewnętrzna

specyfika funkcjonowania służb mundurowych

elementy pasywnej i aktywnej ochrony

Materiały pirotechniczne

kryminologia i kryminalistyka

daktyloskopia z traseologią

zarys postępowania karnego

budowa broni i amunicji

ślady kryminalistyczne oraz metodyka ich zabezpieczania

zasady przechowywania oraz eksploatacji broni i amunicji

czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo w obróbce materiałów

defektoskopia

bezpieczeństwo systemów i instalacji przemysłowych

miernictwo laserowe w bezpieczeństwie konstrukcji

6 semestr

badania nieniszczące w technice

transport ADR

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

bezpieczeństwo w systemach sterowania

bezpieczeństwo instalacji przemysłowych

systemy kontrolno-pomiarowe

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

ocena ryzyka procesowego

ocena ryzyka przy pracach niebezpiecznych

kultura bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

balistyka zewnętrzna

zasady użytkowania broni i amunicji

badania mechanoskopijne

technologia broni i amunicji

budowa zapalników

zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

bezpieczeństwo obiektów publicznych

kryminologia i kryminalistyka

balistyka

badania mechanoskopijne

kryminalistyczne badanie broni palnej

badania techniczne w kryminalistyce

pirotechnika

badania środków płatniczych i dokumentów

zasady badania śladów kryminalistycznych

nowoczesne metody kryptograficzne

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo transportu samochodowego

bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń mechanicznych i instalacji inżynierskich

bezpieczeństwo pracy z urządzeniami laserowymi i plazmowymi

wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

zagrożenia promieniowaniem przenikliwym

diagnostyka termowizyjna w bezpieczeństwie obiektów technicznych

7 semestr

inżynieria jakości

podstawy przemysłu 4.0

podstawy mechatroniki

maszyny i systemy produkcyjne

przedmiot HES IIa

przedmiot HES IIb

przedmiot HES IIIa

przedmiot HES IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Algebra liniowa

Analiza matematyczna

Ergonomia i BHP

Rysunek techniczny

Fizyka techniczna

Ekonomia

Maszynoznawstwo

Podstawy elektrotechniki

Systemy transportowe

Mechanika techniczna I

Semestr 2

Technologie informacyjne

Matematyka

Język obcy

Mechanika techniczna II

Podstawy normalizacji i innowacje

Podstawy informatyki

Materiały eksploatacyjne

Theory of machines

Materiałoznawstwo

Ochrona środowiska w transporcie

Komputerowy zapis konstrukcji

Semestr 3

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

Metrologia I

Ekonomika transportu

Podstawy elektroniki

Trwałość i niezawodność

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy techniki cieplnej

Badania operacyjne, Operational research

Materiały kompozytowe w transporcie

Praktyczne i teoretyczne aspekty formowania polimerowych struktur kompozytowych w transporcie

Podstawy nanotechnologii

Tworzywa sztuczne

Podstawy eksploatacji technicznej

Wychowanie fizyczne

Semestr 4

Język obcy

Podstawy elektroniki

Metrologia II, Metrology

Napędy hydrauliczne i pneumatyczne w środkach transportu

Pojazdy samochodowe I

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Samochodowe silniki spalinowe

Podstawy diagnostyki

Wychowanie fizyczne

specjalności:

Transport Samochodowy

Podstawy biomechaniki obrażeń

Podstawy inżynierii ruchu

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych

Inteligentna infrastruktura transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka produkcji

Transport przesyłowy i przenośnikowy

Semestr 5

Język obcy

Podstawy automatyki

Pojazdy samochodowe II

Podstawy logistyki

Prawo transportowe

specjalności:

Transport Samochodowy

Eksploatacja techniczna pojazdów samochodowych

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Infrastruktura transportu samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Badania środków transportu

Paliwa konwencjonalne i alternatywne w transporcie

Ubezpieczenia komunikacyjne w transporcie

Wycena pojazdów samochodowych i kosztorysowanie napraw

Technologia przewozów drogowych

Logistyka i Spedycja

Nowoczesne technologie produkcyjne w urządzeniach transportowych

Opakowania w systemach logistycznych

Logistyka międzynarodowa

Logistyka zaopatrzenia

Semestr 6

Bezpieczeństwo transportu samochodowego

Praktyka zawodowa

Praca przejściowa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych I

specjalności:

Transport Samochodowy

Urządzenia transportu bliskiego

Badania silników spalinowych

Wspomaganie komputerowe w technice samochodowej

Układy zasilania silników spalinowych

Metodyka pracy rzeczoznawcy samochodowego

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Pojazdy elektryczne i hybrydowe

Obsługa i nowoczesna diagnostyka silników

Zasady użytkowania i obsługi technicznej samochodów

Pojazdy autonomiczne

Zarządzanie środkami transportu drogowego

Logistyka i Spedycja

Logistyka odnowy systemów technicznych

Serwis pojazdów

Spedycja

Nowoczesne powłoki w silnikach spalinowych

Strategie łańcuchów dostaw

Semestr 7

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych II

Technologie naprawy i regeneracji

Obróbka bezubytkowa

Obróbka ubytkowa

Transport szynowy

Transport intermodalny

Innowacyjne procesy obróbki elementów pojazdów

Inżynieria jakości

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

 


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

Semestr 1

Prawo cywilne

Prawo handlowe

Metody matematyczne w transporcie

Modelowanie procesów transportowych

Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Samochody specjalne i specjalizowane

Przewozy międzynarodowe transportem samochodowym – dostęp do rynku

Komputerowe wspomaganie procesów logistycznych

Ekologia

specjalności:

Transport Samochodowy

Elektrotechnika i elektronika samochodowa

Technologia napraw pojazdów samochodowych

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportowego

Recykling pojazdów samochodowych

Technologie niskoemisyjne w silnikach spalinowych

Logistyka i Spedycja

Logistyka przemysłowa

Towaroznawstwo

Metody ilościowe w działalności przedsiębiorstwa

Semestr 2

Niezawodność systemów

Mechanika stosowana

Przewozy specjalistyczne w transporcie drogowym

Bezpieczeństwo transportu drogowego

Systemy teleinformatyczne w transporcie

Metody probabilistyczne w transporcie

Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich

Ergonomia w transporcie

Język obcy

Praca przejściowa

specjalności:

Transport Samochodowy

Diagnostyka i sterowanie silników spalinowych (Diagnostics and control of combustion engine)

Inżynieria systemów

Biomechanika obrażeń w zderzeniach pojazdów

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie Drogowym

Prawo podatkowe w działalności przedsiębiorstw transportowych

Analiza ruchu na podstawie informacji wizyjnej

Metody optymalizacyjne i wielokryterialne w transporcie

Logistyka i Spedycja

Infrastruktura spedycyjno – logistyczna

Metody ilościowe w logistyce

Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Global logistics

Semestr 3

Ochrona patentowa i prawo autorskie

Radiografia i tomografia komputerowa

Prawo socjalne

Historia techniki i wynalazków

Badania hałasu w transporcie

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe


MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczne

ergonomia i BHP

rysunek techniczny

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

technologie informacyjne

podstawy elektrotechniki

podstawy normalizacji i innowacje

maszynoznawstwo

2 semestr

matematyka

język obcy

mechanika ogólna I

technika samochodowa

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

podstawy elektroniki

metaloznawstwo I

podstawy szybkiego prototypowania

podstawy inżynierii odwrotnej

mikro/nanotechnika

podstawy nanotechnologii

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

rysunek techniczny maszynowy

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia I

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

mechanika ogólna II

komputerowy zapis konstrukcji

metaloznawstwo II

techniki laserowe

podstawy odlewnictwa

podstawy spawalnictwa

podstawy obróbki plastycznej

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn I

podstawy obróbki ubytkowej

technologia budowy maszyn

metrologia II, Metrology

teoria maszyn i mechanizmów

podstawy automatyki

mechanika płynów

wychowanie fizyczne

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

diagnostyka maszyn górniczych

geologia, mineralogia i petrografia

maszyny do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

krystalografia

spawalnictwo I

komputerowe wspomaganie wytwarzania

podstawy programowania CNC

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe I, Laser material processing

podstawy konstrukcji systemów laserowych

samochody i ciągniki

samochodowe silniki spalinowe I

budowa samochodów i ciągników I

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

maszyny i urządzenia hydrauliczne

maszyny i urządzenia pneumatyczne

eksploatacja urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych

uzbrojenie i techniki informatyczne

wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu

analiza sygnałów akustycznych w układach uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych I

rysunek odręczny I

5 semestr

język obcy

napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

podstawy konstrukcji maszyn II

komputerowe wspomaganie projektowania I

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

zużycie w eksploatacji maszyn górniczych

podstawy logistyki

eksploatacja maszyn i urządzeń górniczych

bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych

przeróbka i wykorzystanie surowców mineralnych

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

spawalnictwo II

mikroskopia optyczna i elektronowa

obróbki wykończeniowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

obróbka skrawaniem

budowa obrabiarek i maszyn CNC

obróbka plastyczna

podstawy projektowania obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

plazmowe technologie przemysłowe

modelowanie procesów obróbki laserowej

promieniowanie świetlne

samochody i ciągniki

budowa samochodów i ciągników II

mechanika ruchu pojazdów samochodowych

samochodowe silniki spalinowe II

systemy CAD/CAE

metoda elementów skończonych II

programowanie robotów przemysłowych

sterowniki cyfrowe i sieci przemysłowe

Efektywna praca w programie CAD

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

napędy płynowe w maszynach technologicznych

napędy płynowe w środkach transportu

podstawy teoretyczne napędów płynowych

bezpieczeństwo napędów płynowych

obliczanie i projektowanie napędów płynowych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka wewnętrzna

technologia amunicji i zapalników

pomiary w technice uzbrojenia

budowa amunicji i zapalników

modelowanie i analiza mobilnych robotów wojskowych

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie form przemysłowych II

rysunek odręczny II

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

inżynieria odwrotna

projektowanie specjalistyczne I

KWPT z elementami wzornictwa przemysłowego

6 semestr

podstawy konstrukcji maszyn III

termodynamika I

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

inżynieria systemów

regeneracja i remonty maszyn górniczych

geotechnika

technologie wiertnicze

automatyzacja procesów w górnictwie

projektowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych

logistyka w górnictwie

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

inżynieria warstwy wierzchniej

konstrukcje spawane

stale konstrukcyjne

stopy żelaza

maszyny i urządzenia spawalnicze

stopy metali nieżelaznych

komputerowe wspomaganie wytwarzania

metrologia produkcyjna

podstawy CAD/CAM

narzędzia skrawające

technologie zaawansowane

maszyny technologiczne do obróbki plastycznej

wspomaganie komputerowe projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

laserowe technologie przemysłowe II

wprowadzenie do programowania systemów do obróbki laserowej i plazmowej

mikroobróbka laserowa

projektowanie procesów technologicznych obróbki laserowej i plazmowej

podstawy konstrukcji systemów plazmowych

samochody i ciągniki

pojazdy elektryczne i hybrydowe

paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji

eksploatacja pojazdów samochodowych

technologia napraw pojazdów samochodowych

podstawy badań pojazdów samochodowych

motoryzacyjne zagrożenie środowiska

podstawy diagnostyki pojazdów samochodowych

systemy CAD/CAE

komputerowe wspomaganie projektowania II

komputerowe wspomaganie w dynamice przepływów i wymianie ciepła

modelowanie układów dynamicznych

unix i sieci komputerowe

programowanie internetowe, Web programming

programowanie w VBA

urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne

komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń płynowych

sterowniki programowalne w systemach sterowania urządzeń płynowych

modelowanie i symulacja układów płynowych

diagnostyka napędów płynowych

manipulatory z napędami płynowymi

płynowe elementy i układy automatyki

uzbrojenie i techniki informatyczne

badania symulacyjne broni i amunicji

podstawy budowy broni

budowa i sterowanie bronią precyzyjnego rażenia

podstawy układów mechatronicznych w uzbrojeniu

balistyka zewnętrzna

innowacyjne procesy obróbki elementów mechanicznych uzbrojenia

wibroizolacja układów uzbrojenia

inżynieria wzornictwa przemysłowego

projektowanie produktu

grafika komputerowa

zaawansowane technologie wytwarzania

projektowanie specjalistyczne II

technologie szybkiego prototypowania

techniki komputerowe we wzornictwie przemysłowym

optymalizacja w projektowaniu

podstawy działań wizualnych

współrzędnościowa technika pomiarowa

7 semestr

inżynieria jakości

Przedmiot HS IIa

Przedmiot HS IIb

Przedmiot HS IIIa

Przedmiot HS IIIb

podstawy mechatroniki

zarządzanie środowiskiem i ekologia

termodynamika II

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe

maszyny cieplno-przepływowe

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

mechanika analityczna, Analytical Mechanics 

mechanika ośrodków ciągłych i mechanika ciała stałego

metoda elementów skończonych

wymiana ciepła i wymienniki ciepła

automatyzacja i robotyzacja produkcji

metrologia warstwy wierzchniej

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

geodezja i kartografia górnicza

ekologiczne aspekty w budowie i eksploatacji maszyn górniczych

automatyzacja maszyn górniczych

górnicze systemy transportowe

projektowanie procesów technologicznych w górnictwie

gospodarka surowcami i odpadami mineralnymi

nowoczesne powłoki w systemach eksploatacji

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

technologia spawalnictwa

przemiany fazowe i podstawy obróbki cieplnej

struktura i własności odlewów

obróbki powierzchniowe

spieki i kompozyty

materiały narzędziowe

komputerowe wspomaganie wytwarzania

programowanie obrabiarek CNC i centrów obróbkowych

narzędzia do obróbki plastycznej

narzędzia skrawające

obróbka erozyjna

wybrane zagadnienia obróbki ubytkowej

obróbka wykończeniowa

przyrządy i uchwyty obróbkowe

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

fizyka laserów i generatorów energii promienistej

termiczne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

wybrane zagadnienia inżynierii powierzchni

obróbka laserowa i plazmowa

strukturalne aspekty obróbki laserowej i plazmowej

samochody i ciągniki

badania pojazdów samochodowych

badania silników spalinowych

dynamika samochodu

elektrotechnika i elektronika samochodowa

układy zasilania silników spalinowych

systemy CAD/CAE

język programowania C

komputerowe wspomaganie projektowania III

metody numeryczne

obróbka laserowa i plazmowa

programy do obliczeń technicznych

obsługa i programowanie baz danych

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń

budowa i eksploatacja napędów maszyn

diagnostyka maszyn i urządzeń

wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń

konstrukcja i eksploatacja maszyn produkcyjnych

uzbrojenie i techniki informatyczne

balistyka końcowa

budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi

mechanika lotu

systemy mechatroniczne w uzbrojeniu

projektowanie amunicji i zapalników

inżynieria wzornictwa przemysłowego

rysunek odręczny – projektowanie wizualne urządzeń technicznych

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

projektowanie procesów obróbki plastycznej

metody komputerowe w mechanice

kryteria bezpieczeństwa i dostępności w projektowaniu

2 semestr

CAD/CAM

kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich

mechanika doświadczalna

elementy optoelektroniki

radiografia i tomografia komputerowa

nanomateriały w mechanice i budowie maszyn

praca przejściowa

język obcy

Specjalności:

eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych

badanie maszyn – planowanie eksperymentu

logistyka i technika przepływu materiałów

trwałość i niezawodność maszyn roboczych

chemiczne i biologiczne metody wzbogacania

geologia złóż

inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo

projektowanie konstrukcji spawanych, zgrzewanych i lutowanych

metalurgia spawania

technologia spawania laserowego i plazmowego

komputerowe wspomaganie projektowania procesów spawalniczych

CAMD/CAMS – komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów

badania nieniszczące połączeń spawanych

ekspertyza materiałowa

komputerowe wspomaganie wytwarzania

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

komputerowe pomiary wielkości geometrycznych

obrabiarki specjalizowane

szybkie prototypownie w budowie maszyn

komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe

badania nieniszczące połączeń spawanych

projektowanie procesów obróbki laserowej

odkształcenia cieplne w obróbce laserowej i plazmowej

programowanie trójwymiarowej obróbki laserowej i plazmowej

specjalne zastosowanie laserów

 termiczne  nanoszenie powłok

samochody i ciągniki

bezpieczeństwo pojazdów samochodowych

diagnostyka pojazdów samochodowych

podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych

przedsiębiorstwa handlowe, przewozowe i naprawcze

sterowanie i regulacja silników spalinowych

nadwozia samochodów specjalnych i specjalizowanych

systemy CAD/CAE

blok przedmiotów specjalistycznych

innowacje w CAD/CAE

komputerowe systemy pomiarowe

CAMD/CAMS (komputerowe wspomaganie projektowania materiałów i doboru materiałów)

Wirtualne prototypowanie maszyn i urządzeń

eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych

bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych

bezpieczna eksploatacja maszyn

wirtualne prototypownie maszyn i urządzeń

projektowanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych

zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń

uzbrojenie i techniki informatyczne

niekonwencjonalne metody wytwarzania

systemy naprowadzania obiektów latających

silniki rakietowe

wykrywanie i śledzenie celów

inżynieria wzornictwa przemysłowego

zaawansowane elementy grafiki komputerowej i prezentacyjnej

zastosowanie wybranych aplikacji w pracy inżyniera

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane systemy CAD / CAM

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa przemysłowego

3 semestr

ochrona patentowa i prawa autorskie

inżynieria eksploatacji systemów

praca dyplomowa

historia techniki i wynalazków

psychologia społeczna

planowanie kariery zawodowej

seminarium dyplomowe

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

fizyka techniczna

rysunek odręczny

geometria wykreślna

maszynoznawstwo

historia sztuki, architektury i wzornictwa

rysunek techniczny

ergonomia i BHP

techniki informacyjne

przedmiot HS Ia

przedmiot HS Ib

przedmiot HS IIa

przedmiot HS IIb

2 semestr

matematyka

mechanika ogólna

modelowanie 3D

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

materiałoznawstwo

tworzywa sztuczne i kompozyty

chemia techniczna

techniki wytwarzania, Techniques of production

język obcy

podstawy normalizacji i innowacje

3 semestr

rysunek odręczny

podstawy projektowania form przemysłowych

metrologia I

techniki wytwarzania, Techniques of production

projektowanie mechatroniczne

sztuka, przemysł, patenty – interdyscyplinarność wzornictwa

wytrzymałość materiałów

nanomateriały

praktyczne i teoretyczne zagadnienia wytwarzania struktur kompozytowych do kształtowania cech wizualnych

podstawy grafiki komputerowej rastrowej

podstawy grafiki komputerowej wektorowej

ochrona własności intelektualnej

działania wizualne 2D – malarstwo

działania wizualne 3D – rzeźba

język obcy

wychowanie fizyczne

4 semestr

rysunek odręczny

metrologia II, Metrology

mechanika płynów

wzornictwo przemysłowe i unikatowe

podstawy konstrukcji maszyn

modelowanie i budowa maszyn

język obcy

praktyka zawodowa

wychowanie fizyczne

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

komputerowy zapis konstrukcji

projektowanie wnętrz

techniki komputerowe w projektowaniu

zintegrowane technologie wytwarzania

przegląd komputerowych systemów konstruowania i wytwarzania

projektowanie miejsc użyteczności publicznej / aktywności zawodowej

modelowanie procesów przygotowania produkcji

5 semestr

termodynamika

komputerowe wspomaganie projektowania

standardy dostępności w projektowaniu

podstawy elektrotechniki i elektroniki

projektowanie przestrzenne

negocjacje

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych

badania nieniszczące

język obcy

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

metody komputerowe w mechanice

zaawansowane systemy CAD

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

automatyzacja w systemach CAD

zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu

podstawy techniki komunikacji wizualnej

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie procesów technologicznych z elementami wzornictwa przemysłowego

technologia budowy maszyn

projektowanie specjalistyczne I – projektowanie mebla

współrzędnościowa technika pomiarowa

podstawy projektowania procesów obróbki plastycznej

komputerowe metody projektowania obróbki plastycznej

6 semestr

grafika komputerowa

towaroznawstwo materiałów niemetalowych

projektowanie produktu

inżynieria jakości

praca przejściowa

specjalności:

projektowanie form przemysłowych

technologie szybkiego prototypownia

technologie wykończeniowe we wzornictwie przemysłowym

zintegrowane systemy projektowania

projektowanie komunikacji wizualnej

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

makietowanie i budowa modeli fizycznych

zaawansowane zagadnienia w projektowaniu form przemysłowych

zintegrowane technologie wytwarzania

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

obrabiarki sterowane numerycznie

zaawansowane techniki wytwarzania nowych wzorów przemysłowych

projektowanie specjalistyczne II – projektowanie urządzeń technicznych

podstawy inżynierii odwrotnej w wytwarzaniu nowych wzorów przemysłowych

kryteria bezpieczeństwa w projektowaniu urządzeń przemysłowych

wprowadzenie do technik komunikacji wizualnej

zaawansowane elementy wzornictwa maszyn i urządzeń

zaawansowane metody modelowania i wizualizacji urządzeń technicznych

7 semestr

etyka zawodu inżyniera wzornictwa

inżynieria powierzchni

podstawy działań wizualnych

podstawy marketingu

fotografia i cyfrowa obróbka obrazu

ekonomika przedsiębiorstw

przedmiot HS IIIa 

Przedmiot HS IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe