INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

TABELA WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWYCH

KARTY PRZEDMIOTÓW

1 semestr

algebra liniowa

analiza matematyczna

grafika inżynierska z elementami rysunku technicznego

przedmiot HES Ia

przedmiot HES Ib

fizyka techniczna

chemia techniczna

elementy prawa gospodarczego

ratownictwo techniczne i medyczne

podstawy elektrotechniki

podstawy procesów spalania

2 semestr

technologie informacyjne

matematyka

język obcy

mechanika ogólna

metodyka prac służb BHP

analiza ryzyka

metaloznawstwo

tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

podstawy nauki o materiałach

zagrożenia środowiskowe

3 semestr

ochrona własności intelektualnej

język obcy

metrologia, Metrology

wybrane zagadnienia miernictwa przemysłowego

podstawy informatyki

wytrzymałość materiałów

systemy bezpieczeństwa

inżynieria eksploatacji

materiały eksploatacyjne

podstawy aerodynamiki

nowoczesne systemy wytwarzania

ergonomia i BHP

podstawy normalizacji

podstawy techniki cieplnej

podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

wychowanie fizyczne

4 semestr

język obcy

podstawy konstrukcji maszyn

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa

Theory of Machines

diagnostyka maszyn

czynniki i skutki zagrożeń akustycznych

podstawy elektroniki

mechanika płynów i maszyny cieplno-przepływowe

ekologia i zarządzanie środowiskiem

radiografia i tomografia komputerowa

wychowanie fizyczne

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

charakterystyka stanowisk pracy

standardy bezpieczeństwa pracy

ergonomia stanowisk pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

materiały wysokoenergetyczne

aspekty prawa cywilnego i administracyjnego

obróbka precyzyjna

kryminologia i kryminalistyka

zasady ochrony informacji niejawnych

podstawy kryminalistyki

aspekty prawne dotyczące obrotu materiałami koncesjonowanymi

bezpieczeństwo pracy i transportu

podstawy logistyki

podstawy recyklingu

5 semestr

język obcy

środki bezpieczeństwa i ochrony

podstawy tribologii

ochrona przed skutkami zagrożeń radiologicznych

podstawy teorii maszyn i mechanizmów

fizjologia pracy

podstawy automatyki

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

pomiary parametrów technicznych

bezpieczeństwo transportu samochodowego

techniczne środki ochronne

pomiar hałasu i drgania maszyn

ocena ryzyka przy ręcznych pracach

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

budowa broni i amunicji

balistyka końcowa

balistyka wewnętrzna

specyfika funkcjonowania służb mundurowych

elementy pasywnej i aktywnej ochrony

Materiały pirotechniczne

kryminologia i kryminalistyka

daktyloskopia z traseologią

zarys postępowania karnego

budowa broni i amunicji

ślady kryminalistyczne oraz metodyka ich zabezpieczania

zasady przechowywania oraz eksploatacji broni i amunicji

czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo w obróbce materiałów

defektoskopia

bezpieczeństwo systemów i instalacji przemysłowych

miernictwo laserowe w bezpieczeństwie konstrukcji

6 semestr

badania nieniszczące w technice

transport ADR

praktyka zawodowa

praca przejściowa

Specjalności:

przemysłowe systemy bezpieczeństwa

bezpieczeństwo w systemach sterowania

bezpieczeństwo instalacji przemysłowych

systemy kontrolno-pomiarowe

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

ocena ryzyka procesowego

ocena ryzyka przy pracach niebezpiecznych

kultura bezpieczeństwa pracy

inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego

balistyka zewnętrzna

zasady użytkowania broni i amunicji

badania mechanoskopijne

technologia broni i amunicji

budowa zapalników

zagrożenia bezpieczeństwa publicznego

bezpieczeństwo obiektów publicznych

kryminologia i kryminalistyka

balistyka

badania mechanoskopijne

kryminalistyczne badanie broni palnej

badania techniczne w kryminalistyce

pirotechnika

badania środków płatniczych i dokumentów

zasady badania śladów kryminalistycznych

nowoczesne metody kryptograficzne

bezpieczeństwo pracy i transportu

bezpieczeństwo transportu samochodowego

bezpieczeństwo w eksploatacji urządzeń mechanicznych i instalacji inżynierskich

bezpieczeństwo pracy z urządzeniami laserowymi i plazmowymi

wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie

zagrożenia promieniowaniem przenikliwym

diagnostyka termowizyjna w bezpieczeństwie obiektów technicznych

7 semestr

inżynieria jakości

podstawy przemysłu 4.0

podstawy mechatroniki

maszyny i systemy produkcyjne

przedmiot HES IIa

przedmiot HES IIb

przedmiot HES IIIa

przedmiot HES IIIb

praca dyplomowa

seminarium dyplomowe