Pełna lista kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Na mocy obowiązującej ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2017, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn należy do najlepszych wydziałów mechanicznych w kraju i posiada kategorię naukową A.

Wydział posiadał uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach: automatyka i robotyka (od 2008 r.), mechanika (od 1998 r.) oraz budowa i eksploatacja maszyn (od 1972 r.). W tej ostatniej dyscyplinie od roku 1999 Wydział posiadał również uprawnienia do habilitowania.

Na mocy zmian wynikających z wprowadzonej w roku 2018 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawy 2.0, uprawnienia Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn zostały przekazane Senatowi Politechniki Świętokrzyskiej.

Senat Politechniki Świętokrzyskiej na mocy nowego podziału dyscyplin naukowych (Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.10.2018 r.), może nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna prowadzonej jako wiodąca dyscyplina na naszym Wydziale.

Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzone są czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na mocy Ustawy 2.0, od roku akademickiego 2019/2020 studenci mogą rozpocząć studia III stopnia w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej. Studia te umożliwiają przygotowanie i obronę pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.


Wydział prowadzi studia na kierunkach:

  • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
  • informatyka przemysłowa (studia I stopnia)
  • inżynieria bezpieczeństwa (studia I stopnia)
  • inżynieria środków transportu (studia I i II stopnia)
  • mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
  • wzornictwo przemysłowe (studia I stopnia)