Na mocy obowiązującej ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2017, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn należy do najlepszych wydziałów mechanicznych w kraju i posiada kategorię naukową A.

Wydział posiadał uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach: automatyka i robotyka (od 2008 r.), mechanika (od 1998 r.) oraz budowa i eksploatacja maszyn (od 1972 r.). W tej ostatniej dyscyplinie od roku 1999 Wydział posiadał również uprawnienia do habilitowania.

Na mocy zmian wynikających z wprowadzonej w roku 2018 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym tzw. Ustawy 2.0, uprawnienia Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn zostały przekazane Senatowi Politechniki Świętokrzyskiej.

Senat Politechniki Świętokrzyskiej na mocy nowego podziału dyscyplin naukowych (Rozporządzenie MNiSW z dnia 01.10.2018 r.), może nadawać stopnie doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna prowadzonej jako wiodąca dyscyplina na naszym Wydziale.

Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzone są czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Na mocy Ustawy 2.0, od roku akademickiego 2019/2020 studenci mogą rozpocząć studia III stopnia w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej. Studia te umożliwiają przygotowanie i obronę pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Wydział prowadzi studia na kierunkach:

 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
 • informatyka przemysłowa (studia I stopnia)
 • inżynieria bezpieczeństwa (studia I stopnia)
 • inżynieria środków transportu (studia I i II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • wzornictwo przemysłowe (studia I stopnia)

kierunek automatyka i robotyka

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • automatyka maszyn i procesów
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

1,5 roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • automatyka maszyn i procesów
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
zakres:

 • automatyka przemysłowa
 • komputerowe systemy sterowania i pomiarów

kwalifikacje absolwenta kierunku automatyka i robotyka
studiów pierwszego stopnia

Absolwenci inżynierowie automatycy są przygotowani do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i innych, ze szczególnym naciskiem na układy elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne; są również przygotowani do instalowania i obsługi zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników cyfrowych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. Inżynierowie automatycy posiadają wiedzę z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Nabyte umiejętności umożliwiają im podjęcie pracy w różnych gałęziach przemysłu, a także w nieprodukcyjnych jednostkach gospodarczych.

studiów drugiego stopnia

Absolwenci magistrowie inżynierowie automatycy posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Powinni być biegli w problematyce technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz przygotowani do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Absolwenci powinni być przygotowani do kierowania zespołami ludzi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej, a także do pracy w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle chemicznym, ośrodkach budowy maszyn, przemysłach: metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, energetycznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych. Absolwenci powinni mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz powinni być przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych.


kierunek informatyka przemysłowa

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • programowanie procesów technologicznych
 • komputerowe systemy przemysłowe

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
zakres:

 • programowanie procesów technologicznych
 • komputerowe systemy przemysłowe

kwalifikacje absolwenta kierunku informatyka przemysłowa
studiów pierwszego stopnia

Informatyka przemysłowa jest nowoczesnym kierunkiem odpowiadającym potrzebom rynku pracy w szczególności związanej z czwartą rewolucją przemysłową (Industry 4.0) i Internetem rzeczy (Internet of Thinks IoT). Przemysł 4.0 integruje inteligentne maszyny i systemy oraz wprowadza zmiany w procesach produkcyjnych w celu zwiększania wydajności wytwarzania oraz wprowadzenia możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle.
Absolwent kierunku informatyka przemysłowa będzie specjalistą do realizacji zadań związanych z ciągłym unowocześnianiem procesów produkcyjnych i szerokim wprowadzaniem do przemysłu inteligentnych systemów informatycznych.
Zakres programowanie procesów technologicznych jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie programowania procesów technologicznych związanych z  komputerowym wspomaganiem obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, niekonwencjonalnych technik wytwarzania, np. drukowanie i skanowanie 3D, technologie laserowe i  plazmowe, programowanie obrabiarek CNC, cięcie wodą, technologie elektroerozyjne, technologie spawalnicze, szybkim prototypowaniem sterowania, programowaniem robotów i manipulatorów.

Zakres komputerowe systemy przemysłowe jest skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania systemów przemysłowych, systemów doradczych, projektowania, wykonywania i  eksploatowania systemów informatycznych stosowanych w przemyśle, zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zakładach przemysłowych, firmach informatycznych oraz administracji.


kierunek inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

zakres:

 • bezpieczeństwo pracy i transportu
 • inżynieria bezpieczeństwa wewnętrznego
 • kryminologia i kryminalistyka
 • przemysłowe systemy bezpieczeństwa

kwalifikacje absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa
studiów pierwszego stopnia

Kształcenie studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wymagane na stanowiskach inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistów w zakresie kryminologii i kryminalistyki.
Absolwenci będą specjalistami w  zakresie bezpieczeństwa prac transportowych, bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i  instalacji przemysłowych, a  także bezpieczeństwa wewnętrznego i  kryminologii. Będą posiadać umiejętności obejmujące organizowanie bezpiecznej pracy, natomiast w przypadku wystąpienia zagrożeń i awarii – prawidłowego i  odpowiedzialnego organizowania działań ratowniczych, oraz dysponować wiedzą obejmującą projektowanie, monitorowanie stanu i  warunków bezpieczeństwa, a  także umiejętnością oceny zagrożenia i  ryzyka zawodowego, przygotowania instrukcji BHP. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania zadań w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach przemysłowych oraz służbach mundurowych.

W programie studiów oferowane jest bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem Certyfiatu F-gazowego kategorii I, wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.


kierunek inżynieria środków transportu

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

1,5 -letnie (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

1,5 -letnie (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
zakres:

 • eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym
 • logistyka i spedycja
 • transport samochodowy

kwalifikacje absolwenta kierunku inżynieria środków transportu
studiów pierwszego stopnia

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii środków transportu drogowego, analizy systemów transportowych, ekonomiki transportu, prawa transportowego oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych oraz zaplecza motoryzacji. Kształcenie ukierunkowane jest głównie na transport samochodowy, który ma ok. 90-procentowy udział w transporcie towarów w Polsce. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa transportu i inżynierii ruchu transportowego. Są przygotowani do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu logistyki i spedycji, mają przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, spedycyjnych oraz serwisów diagnostyczno-obsługowych i naprawczych samochodów.

studiów drugiego stopnia

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności do twórczego rozwiązywania zadań w zakresie organizacji i zarządzania procesami i przedsiębiorstwami transportowymi, logistycznymi i spedycyjnymi. Znają wymagania formalnoprawne i techniczne niezbędne dla utworzenia małej firmy transportowej i potrafią taką firmą zarządzać.

Podejmując prace w dużych i średnich firmach, są przygotowani do wdrażania postępu technicznego w tych firmach, poprzez zastosowanie technik komputerowych i teleinformatycznych do zarządzania firmą, znajomość nowoczesnej aparatury diagnostycznej i obsługowo-naprawczej dla pojazdów samochodowych. Potrafią wykorzystać metody i modele matematyczne do modelowania i optymalizacji zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem oraz eksploatacją systemu transportowego. Potrafią, przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z analizą efektywności ekonomicznej działania systemu logistycznego, integrować wiedzę z dziedziny logistyki, ekonomiki transportu, zarządzania przedsiębiorstwem, eksploatacji środków transportu.

Od roku akademickiego 2016/2017 plan studiów drugiego stopnia specjalności: transport samochodowy, logistyka i spedycja został zmodyfikowany tak, aby osoby które ukończą studia oraz dodatkowo 50 godzinny kurs spełnią wymogi pozwalające na zwolnienie ich z egzaminu państwowego, warunkującego uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie (rzeczy/osób) (Zarządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.). Podstawą do zwolnienia z egzaminu jest przedstawienie wymaganych dokumentów m.in. dyplomu i suplementu dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

W  programie studiów drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019 dla zakresu eksploatacja i  zarządzanie w transporcie drogowym, uwzględniono taki zakres zajęć, by studenci mogli się (bez dodatkowergo kursu) ubiegać o zwolnienie z ww. egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie  rzeczy/osób wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego, wymagany przez ustawodawstwo Unii Europejskiej dla osób zarządzających przedsiębiorstwami transportowymi w UE w zakresie transportu osób lub rzeczy.


kierunek mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.
zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • systemy CAD/CAE
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

1,5 -letnie (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera
zakres:

 • eksploatacja maszyn do przeróbki surowców mineralnych
 • eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych
 • inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania
 • komputerowo wspomagane technologie laserowe i plazmowe
 • samochody i ciągniki
 • uzbrojenie i techniki informatyczne

kwalifikacje absolwenta kierunku mechanika i budowa maszyn
studiów pierwszego stopnia

Ukończenie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania urządzeń i pojazdów oraz systemów technicznych i procesów technologicznych, jak również w zakresie ich optymalnej eksploatacji oraz sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych. Absolwenci otrzymują również wiedzę potrzebną przy rozwiązywaniu zagadnień menedżerskich w przedsiębiorstwach produkcyjnych i transportowych oraz wiedzę potrzebną specjalistom pracującym w dziedzinie zastosowań technik informatycznych i metod cyfrowego przetwarzania danych przy projektowaniu, eksploatacji i sterowaniu systemami produkcyjnymi. Absolwenci Wydziału mają duże możliwości otrzymania pracy w dynamicznie obecnie rozwijających się podmiotach gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem maszyn i urządzeń mechanicznych, a zdobyta ogólna wiedza i osiągnięte doświadczenia zawodowe umożliwiają pełnienie wielu odpowiedzialnych funkcji w polityce, administracji i samorządach lokalnych.
Absolwenci inżynierowie mechanicy posiadają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego. Potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie technologii projektowania, a także organizacji i zarządzania. Nabywają również wiedzę w zakresie ogólnie rozumianego zarządzania, ekonomii i marketingu, która pozwoli na śledzenie ze zrozumieniem sytuacji rynkowej oraz zachodzących tam procesów, a także na przewidywanie i dostosowanie swoich działań do zachodzących zmian.

studiów drugiego stopnia

Absolwenci magistrowie inżynierowie mechanicy dzięki dużej wiedzy ogólnej i technicznej, uzyskanej podczas studiów, oraz doświadczeniu w pracy koncepcyjnej (znacznie większej od absolwentów studiów inżynierskich), są w stanie prowadzić prace naukowo-badawcze w celu ulepszania istniejących i tworzenia nowych technologii, modernizacji istniejących i projektowania nowych konstrukcji, mogą być głównymi inspiratorami postępu technicznego, szczególnie poprzez wykorzystanie sprzętu i metod komputerowych do wspomagania działalności inżynierskiej, tak w dużych przedsiębiorstwach, jak i małych zakładach produkcyjnych.
Poznanie idei stosowania osiągnięć informatyki pozwala na sprawne i efektywne wykorzystywanie programów użytkowych, a umiejętność programowania umożliwia modyfikacje istniejących i układanie własnych programów. Nabyta wiedza stanowi wystarczającą bazę do śledzenia oraz czynnego uczestniczenia w dynamicznym rozwoju dziedziny zastosowań informatyki.


 

kierunek wzornictwo przemysłowe

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera
specjalności:

 • zintegrowane technologie wytwarzania
 • projektowanie form przemysłowych

kwalifikacje absolwenta kierunku wzornictwo przemysłowe
studiów pierwszego stopnia

Ukończenie studiów na kierunku wzornictwo przemysłowe daje absolwentom bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie pracy w charakterze projektanta wzornictw przemysłowego. Absolwent kierunku wzornictwo przemysłowe po ukończeniu studiów gotowy będzie do podejmowania inżynierskich problemów z zakresu tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu czy form przemysłowych, z uwzględnieniem elementów inżynierskich, sztuk projektowych oraz nauk ekonomicznych.

Absolwent kierunku wzornictwo przemysłowe, po ukończeniu studiów posiadać będzie kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw w różnej branży (motoryzacyjnej, elektrotechnicznej, elektronicznej, mechanicznej, ogólno przemysłowej), w małych i mikro przedsiębiorstwach o profilu projektowym i wytwórczym lub w prowadzonej przez siebie firmie w związku z działalnością gospodarczą, świadcząc usługi indywidualne lub dla średnich i dużych koncernów. Ponadto zdobyta ogólna wiedza i osiągnięte doświadczenia zawodowe umożliwiają absolwentom Wydziału pełnienie wielu odpowiedzialnych funkcji w polityce, administracji i samorządach lokalnych.

Absolwenci inżynierowie projektanci wzornictwa przemysłowego posiadają wiedzę w zakresie przedmiotów podstawowych ogólnych i podstawowych technicznych, potrzebną dla prawidłowej eksploatacji, utrzymania i odtwarzania oraz modernizacji istniejącego potencjału wytwórczego z uwzględnieniem elementów wzornictwa przemysłowego, jak również posiadają wiedzę w zakresie sztuk projektowych, pozwalającą inaczej spojrzeć na rozwiązywane problemy, pod kątem artystycznego podejścia do rozwiązywanych problemów. Absolwenci kierunku wzornictwo przemysłowe potrafią posługiwać się sprzętem komputerowym oraz posiadają umiejętność posługiwania się programami w zakresie projektowania, prototypowania, komunikacji wizualnej, technologii wytwarzania, prezentacji, obróbki i tworzenia grafiki, a także organizacji i zarządzania. Nabywają również wiedzę w zakresie ogólnie rozumianego zarządzania, ekonomii i marketingu, która pozwoli na śledzenie ze zrozumieniem sytuacji rynkowej oraz zachodzących tam procesów, a także na przewidywanie i dostosowanie swoich działań do zachodzących zmian. Nabyta wiedza pozwoli im nie tylko na inżynierskie rozwiązywanie problemów z zakresu projektowania produktów czy form przemysłowych, ale również na opracowanie pełnego projektu i harmonogramu tworzenia nowego wzoru przemysłowego z uwzględnieniem kalkulacji kosztów. Nieodzownym elementem wiedzy są elementy sztuk projektowych, które kształtują artystyczne przygotowanie przyszłego inżyniera wzornictwa przemysłowego do podjęcia pracy w zawodzie projektanta.


studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn posiada pełne prawa akademickie: prawo do doktoryzowania w trzech dyscyplinach i prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzone są czteroletnie studia doktoranckie pod nazwą „mechatronika i budowa maszyn”. O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych ze stopniem magistra lub magistra inżyniera. Studia te umożliwiają przygotowanie i dają podstawę do wszczęcia przewodu doktorskiego, którego pomyślny przebieg umożliwia uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych.