Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn prowadzi czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Na studia doktoranckie mogą być przyjęte osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra lub równorzędny. Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu. Studia stacjonarne są bezpłatne. Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać kilka rodzajów stypendiów. Uczestnikom studiów III stopnia przysługują wszystkie prawa i świadczenia socjalne, jakie otrzymują studenci studiów stacjonarnych I i II  stopnia.


kierownik

dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk
bu. B, pok. 3.13
tel. 41 34 24 716
e-mail: tmprp@tu.kielce.pl

sekretariat

mgr inż. Ewelina Sierpińska 
bud. B pok. 12
tel. 41 34 24 423
e-mail: esierpinska@tu.kielce.pl


Ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • pisemną zgodę na opiekę naukową od pracownika Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich,
 • pisemną zgodę od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu) na wykonywanie pracy doktorskiej w jednostce,
 • życiorys,
 • ankietę osobową kandydata,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • cztery aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • orzeczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • oświadczenie, że kandydat nie ma wszczętego przewodu doktorskiego lub przedłożenie informacji o przebiegu wszczętego przewodu,
 • dyplom – część B albo indeks ze studiów magisterskich.

Uchwała nr 27/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/18

rekrutacja