Informacja o praktykach na WMiBM

obowiązująca od roku akad. 2022/2023

dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Praktyki studenckie realizowane są w oparciu o Regulamin Studiów i Regulamin Praktyk Zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej (Zarządzenie Nr 54/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 września 2019 r. z późniejszymi zmianami) i podlegają zaliczeniu.

2. Opiekunami praktyk studenckich na odpowiednich kierunkach WMiBM są:

– na kierunku automatyka i robotyka – mgr inż. Grzegorz Witkowski,

– na kierunku mechanika i budowa maszyn – dr inż. Piotr Thomas,

–  na kierunku transport/ inżynieria środków transportu

–  spec. eksploatacja i zarządzanie w transporcie drogowym – mgr inż. Paweł Grabski,

– spec. logistyka i spedycja – dr inż. Piotr Sęk,

–  spec. transport samochodowy – mgr inż. Paweł Grabski,

– na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – dr inż. Dominik Dudek

– na kierunku wzornictwo przemysłowe – dr inż. Tomasz Bucki

           – na kierunku informatyka przemysłowa – mgr inż. Piotr Szmidt.

3. Praktyce przypisane są 4 punkty ECTS.

4. Czas trwania praktyki wynosi 4 tygodnie.

5. Studenci mogą odbywać praktyki po VI semestrze studiów w okresie wakacji (lipiec-wrzesień). Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego programu studiów. Student może w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zmianę terminu odbywania praktyki w części lub w całości. Zmianę zatwierdza prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z wydziałowym kierownikiem praktyk.

6. Studenci powinni odbywać praktykę zgodnie z programem studiów dla swojego kierunku na podstawie wytycznych ramowych zawartych w programie praktyk (osobny dokument dla każdego kierunku).

7. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk.

8. Student samodzielnie poszukuje zakładu pracy – przedsiębiorstwa, w którym będzie realizował praktykę, o profilu zgodnym ze swoim kierunkiem studiów (we własnym zakresie w swoim miejscu zamieszkania lub śledząc ogłoszenia pod Dziekanatem WMiBM i Biurem Karier PŚk). W przypadku trudności kieruje się do opiekunów praktyk na swoim kierunku lub wydziałowego kierownika praktyk, który udostępnia listę zakładów w regionie, z którymi jest nawiązana współpraca.

9. Po ustaleniu przedsiębiorstwa student przekazuje do Dziekanatu: nazwę zakładu, adres, dane osoby reprezentującej zakład oraz podpisuje oświadczenie. Następnie pobiera przygotowaną umowę (w dwóch egz.) o organizację praktyk podpisaną przez Dziekana. Egzemplarz podpisany przez przedstawiciela przedsiębiorstwa student niezwłocznie dostarcza do Dziekanatu.

10. W przypadku zamiaru realizowania praktyki za granicą student, przed wyjazdem, zobowiązany jest przedstawić wydziałowemu kierownikowi praktyk program tej praktyki w celu jej akceptacji. Jeśli praktyka odbywa się w ramach programu LLP − Erasmus, Erasmus+ student przekazuje wymagane dokumenty, wraz z zaakceptowanym programem praktyki, właściwemu Wydziałowemu Koordynatorowi Programu Erasmus.

11. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w paragrafie 6 pkt. 10 ust. 1-3 Regulaminu Praktyk Zawodowych, student może w poczet praktyki lub jej części zaliczyć:

a) wykonaną lub wykonywaną przez studenta pracę zawodową (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub w innej formie) jeśli jest zgodna z kierunkiem studiów oraz spełnia wymogi programu praktyki,

b) udział studenta w pracach badawczych lub w pracach obozu naukowego, w kraju i za granicą, jeśli te prace mają profil zgodny z programem praktyki,

c) inne formy aktywności zawodowej, spełniające wymogi programu praktyki, jak: staże zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej zgodnej z celem określonym w § 2.

12. Po zakończeniu praktyki student wypełnia sprawozdanie (załącznik 3 oraz dodatkowo załącznik 3a dla wzornictwa przemysłowego z etapu artystycznego praktyki), które jest podstawą zaliczenia praktyki. Zaliczenia merytorycznego praktyk dokonują opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach, którzy potwierdzają odbycie praktyki w indeksie. Na ich podstawie końcowe zaliczenie we wrześniu i październiku  w ustalonych terminach dokonuje wydziałowy kierownik praktyk, które wpisuje je w systemie USOS i do indeksu jako ocenę zal.

13. W przypadku zaistnienia sytuacji jak w pkt. 11 student składa podanie (załącznik 4) do prodziekana ds. studenckich i dydaktyki po zaakceptowaniu przez opiekuna praktyki na kierunku i wydziałowego kierownika praktyk, wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie.

14. W czasie trwania praktyk studenckich mogą odbywać się kontrole przeprowadzane opiekunów praktyk na poszczególnych kierunkach  lub wydziałowego kierownika praktyk.

Kierownik praktyk studenckich na WMiBM

dr inż. Piotr Thomas

Informacje wydziałowe:

Regulamin Praktyk Zawodowych: Zarządzenie Rektora Nr 54/19 z późniejszymi zmianami

Program praktyk kierunku automatyka i robotyka

Program praktyk kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Program praktyk kierunku mechanika i budowa maszyn

Program praktyk kierunku transport

Program praktyk kierunku wzornictwo przemysłowe oraz program praktyki artystycznej

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Umowa o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej

Załącznik do umowy o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej (RODO)

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – automatyka i robotyka

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – mechanika i budowa maszyn

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – inżynieria środków transportu

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – inżynieria bezpieczeństwa

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – wzornictwo przemysłowe

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z praktyki studenckiej – informatyka przemysłowa

Załącznik 3a Sprawozdanie z praktyki studenckiej – etap artystyczny dla kierunku wzornictwo przemysłowe

Załącznik nr 4 Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej

Załącznik nr 5  Wniosek o odbycie praktyki zawodowej w jednostce organizacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej